Statut CNSMF

CAPITOLUL I

Art.2 DENUMIRE
Se constituie de catre semnatarii prezentului statut, in temeiul OG 26/2000, privind asociatiile si fundatiile, fundatia avand denumirea  de : „CENTRUL NATIONAL DE STUDII PENTRU MEDICINA FAMILIEI” dobandita in baza  dovezii de disponibilitate denumire nr.6229/6.08.2001 eliberata de Ministerul Justitiei.
Denumirea va fi inscrisa pe toate actele si documentele emise de fundatie, urmata de sediul si numarul de inregistrare  din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art.3 FORMA JURIDICA
„FUNDATIA  CENTRUL NATIONAL DE STUDII PENTRU MEDICINA FAMILIEI” este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, apolitica, creata din vointa membrilor sai fondatori.

Art.4 DURATA
Durata de functionare este nelimitata in timp, cu incepere de la data inscrierii ei in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Persoana juridica se poate dizolva sau lichida numai respectand prevederile legale.

CAPITOLUL II

Art.5 SEDIUL
Sediul principal al  fundatiei „CENTRUL NATIONAL DE STUDII PENTRU MEDICINA FAMILIEI” se afla in Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu, nr.51, bloc 22B,sc.D, apt. 200, sector 6.
Sediul fundatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului Director.
    Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Consiliului Director, prin care le este alocat cate un patrimoniu; filiala este condusa de un consiliu director propriu alcatuit din cel putin 3 membri.
Filiala este entitate cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare in conditiile stabilite de fundatie prin actul constitutiv al filialei, dar si acte de dispozitie in numele si pe seama fundatiei pe baza hotararii prealabile a Consiliului Director al fundatiei. 
Fundatia se poate afilia la organisme cu scop similar in tara si strainatate cu respectarea legislatiei in vigoare.
CAPITOLUL III

Art.6 SCOPUL
„FUNDATIA  CENTRUL NATIONAL DE STUDII PENTRU MEDICINA FAMILIEI”are scopul de a incuraja si de a mentine excelenta in practica medicilor de familie si de a reprezenta si exprima opinia medicilor de familie in problemele de educatie si pregatire profesionala in contextul alinierii la standardele contemporane.
Fundatia poate sa se angajeze in activitati legate de aceste scopuri in conformitate cu legile statului roman  si cu conventiile si tratatele la care Romania este parte.
Schimbarea scopului  fundatiei se face numai cu intrunirea voturilor majoritatii fondatorilor.

CAPITOLUL IV

Art.7 OBIECTIVELE FUNDATIEI
Obiectivele fundatiei sunt:
A)    dezvoltarea procesului educational in medicina de familie;
B)    organizarea de programe de educatie medicala;
C)    dezvoltarea cercetarii in medicina de familie;
D)    elaborarea de strategii de ameliorare a serviciilor de sanatate in medicina de familie;
E)    participarea la elaborarea sau sustinerea unor programe si strategii pe teme de sanatate;

Pentru realizarea obiectivelor propuse, fundatia va desfasura urmatoarele activitati:

 1. va organiza activitati de instruire, pregatire si educatie medicala continua pentru medicii de familie;
 2. va organiza formarea de formatori in medicina de familie si educatia continua a acestora;
 3. va dezvolta programe de instruire in cercetare in domeniul medicinei de familie;
 4. va dezvolta programe de instruire in managementul serviciilor medicale primare;
 5. se va implica in definirea domeniilor medicinei de familie, in dezvoltarea standardelor, ghidurilor de practica si in elaborarea fisei postului pentru medicina de familie;
 6. va dezvolta programe de educatie medicala continua pentru nurse si asistenti medicali; 
 7. va sprijini derularea programelor de sanatate publica;
 8. va acorda sponsorizari in bani si obiecte persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati similare fundatiei in scopul imbunatatirii calitatii medicinei de familie;
 9. va acorda burse de studii medicilor pentru specializari in domeniul medical;
 10. va implementa programe de sanatate proprii sau in parteneriat cu alte institutii in domeniul de specialitate;
 11. va organiza intalniri, seminarii, conferinte, ateliere de lucru pe probleme specifice domeniului medical si interdisciplinar;
 12. va edita si publica material informativ, educativ si didactic;
 13. va desfasura activitati specifice pentru participarea la elaborarea politicilor de sanatate;
 14. va colabora pentru indeplinirea obiectivelor enumerate cu universitatile de medicina, cu Colegiul Medicilor, cu Ministerul Sanatatii si Familiei, cu Casele de asigurari de sanatate, precum si cu fundatii si asociatii similare din tara si strainatate, cu personalitati medicale si stiintifice din tara si strainatate;
 15. va desfasura activitati in domenii specificate in statut ale caror analize si rezultate vor fi publicate;
 16. va organiza activitati in scopuri caritabile;
 17. colectarea de fonduri si repartizarea acestora in conformitate cu scopurile recunoscute ale fundatiei;

Totodata fundatia va putea desfasura orice alte activitati necesare indeplinirii scopului propus si cu respectarea legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL V

Art.8 RESURSELE PATRIMONIALE
Patrimoniul initial este de 155.000.000 lei, alcatuit din aporturi in numerar depuse de fondatori , cu posibilitate de majorare. Aporturile constau in suma de 2.861.163 lei fiecare membru, iar Societatea Nationala de Medicina Generala  suma de  14.803.000lei.
Patrimoniul social initial al fundatiei se completeaza cu urmatoarele resurse:

 • dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legale;
 • dividendele societatilor comerciale infiintate de fundatie;
 • venituri realizate din activitati economice directe;
 • donatii, sponsorizari sai legate;
 • resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
 • alte venituri prevazute de lege, provenite de la persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate;

Fundatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului fundatiei.
Fundatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura ci scopul principal al persoanei juridice. 

CAPITOLUL  VI

Art.9 MEMBRII FUNDATIEI
Membrii fondatori : sunt persoanele fizice si persoana juridica prin reprezentantii sai, care au participat la constituirea si inscrierea sa ca persoana juridica, mentionati la art.1 din statut.

Membrii si membrii asociati: fundatia este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice si juridice indiferent de profesie, religie, rasa, nationalitate, cetatenie, origine sociala, care prin cerere scrisa isi manifesta dorinta sa participe la realizarea scopurilor propuse de fundatie
Cererea de intrare in fundatie echivaleaza cu aderarea la statut.
Membrii asociati pot fi persoane juridice care doresc sa sprijine activitatea fundatiei.

Art.10 Drepturile membrilor fundatiei sunt urmatoarele:

 • sa participe la toate actiunile organizate de fundatie si sa faca propuneri in Consiliul Director;
 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere, daca au o vechime de cel putin 5 ani;
 • sa aiba acces la informatiile si activitatile desfasurate de fundatie;

Art.11 Calitate de membru al fundatiei poate inceta:
a)prin retragere la cerere
b)prin excludere, in urmaroarele cazuri:

 • producerii de prejudicii morale sau materiale fundatiei, prin activitatile personale desfasurate;
 • angajarea persoanei respective in actiuni ce contravin scopurilor fundatiei;
 • incalcarea statutului si a normelor recunoscute de fundatie ca fiind regulamente de ordine interioara;
 • condamnarea pentru fapte penale;

Orice prejudiciu adus  fundatiei sau membrilor ei de catre o persoana exclusa sau de orice alta persoana, indiferent de calitatea sa atrage raspunderea  acesteia.

CAPITOLUL VII
CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL

Art.12 CONSILIUL DIRECTOR

– asigura realizarea scopului si obiectivelor fudatiei exercitand urmaroarele artibutii:

a. stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei;
b. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a bilantului contabil;
c. alegerea si revocarea cenzorilor/membrilor comisiei de cenzori;
d. infiintarea de filiale;
e. incheierea de acte juridice, in numele si pe seama fundatiei;
f. executarea bugetului de venituri si cheltuieli;
g. aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale fundatiei;
h. modificarea regulamentului intern de functionare a sa;
j. indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in lege sau in statut, regulamente interne.

Art.13
Consiliul Director va fi alcatuit din 7 membrii fondatori, alesi de jumatate plus unu din numarul membriilor  fondatori.
Mandatul celor 7 membrii este valabil pe o durata de 3 ani, incepand de la data primei reuniuni a membrilor fondatori, dupa obtinerea personalitatii juridice.
In Consiliul Director va avea  un reprezentant persoana juridica -Societatea Nationala de Medicina Generala/Medicina Familiei.

Art.14 
Functiile pe care le pot ocupa membrii Consiliului Director sunt:

 •      presedinte
 •      vicepresedinte
 •      secretar
 •      4 membri

In caz de descompletare, functiile ramase libere se completeaza prin hotararea fondatorilor cu intrunirea a jumatate plus unu din numarul acestora.
Completarea functiilor ramase libere se face in cel mult 30 de zile de la descompletare.

Art.15
Consiliul Director isi poate elabora un regulament intern de functionare.

Art16
Membrii Consiliului Director care intr-o anumita problema supusa hotararii acestuia, sunt interesati personal sau prin sotii lor, prin ascendenti sau descendenti, prin rudele in linie colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar vor raspunde pentru daune cauzate fundatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Art.17
Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar daca este pierde aceasta calitate, orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca fundatia are ca scop sprijinirea acivitatii acelei institutii publice;

Art.18
Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundatiei pot fi atacate in justitie de catre membrii fondatori sau de oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand a avut cunostinta despre hotarare sau de la data cand a fost sedinta , dupa caz.

Art.19
Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane in functii executive, inclusiv persoane care nu au calitate de membrii fondatori ori sunt straine de fundatie, pentru a exercita atributii prevazute in lege sau statut sau regulamente interne..

Art.20
Consiliul Director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori nevoile fundatiei o impun. Sedintele extraordinare se  convoaca ori de cate ori este necesar, convocarea facandu-se de catre presedinte cu o notificare prealabila de 48 de ore din proprie initiativa sau la cererea motivata a cel putin 3 membri ai Consiliului Director. 
Convocarea se face de catre presedinte, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul acestuia cu cel putin 7 zile inainte de date fixata.
Consiliul Director delibereaza in mod valabil in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai, adopta hotarari cu  jumatate plus unu din voturi.

Art.21
Deliberarile si hotararile Consiliului Director se consemneaza in procesele verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.
Presedintele indeplineste sub controlul Consiliului Director, toate actele si formalitatile necesare scopului fundatiei. El poate delega temporar si pentru scopuri limitate o parte a atributiilor sale, unor membrii ai Consiliului Director,  el va reprezenta si angaja patrimoniul fundatiei, va fi responsabil pentru fondurile fundatiei si va efectua orice operatiuni financiare si bancare pentru fundatie, precum si orice alte sarcini ce  i se vor incredinta de catre fundatie.
Consiliul Director asigura legaturile si cooperarea cu alte organizatii, institutii si cu organisme de stat guvernamentale sau neguvernamentale, nationale si internationale in vederea obtinerii de fonduri sau  alte mijloace pentru realizarea scopului propus.

Art.22 COMISIA DE CENZORI

 • asigura controlul financiar intern al fundatiei
 • este alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea este formata din membrii fundatiei; membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Art.23 

In realizarea competentei sale comisia de cenzori realizeaza activitatile:

a)    verifica modul in care este administrat patrimoniul fundatiei;
b)    intocmeste rapoartele si le prezinta Consiliului Director;
c)    poate participa, prin membrii sai, la sedintele Consiliului Director , fara drept de vot;
d)    indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul Director;

Art.24 
Consiliul Director aproba regulile generale de organizare si functionare a Comisiei de cenzori.
Periodic, evidentele contabile specifice vor fi verificate si controlate de comisia de cenzori numita la propunerea Consiliului ; comisia participa si la redactarea darii de seama anuala.

CAPITOLUL VIII

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
Art.25 Fundatia ” CENTRUL NATIONAL DE STUDII PENTRU MEDICINA FAMILIEI” se va dizolva:
I  De drept prin :
–    imposibilitatea constituirii Consiliului Director in conformitate cu statutul fundatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Consiliul Director trebuia constituit.
II Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarea persoane interesate, atunci cand:

a)     scopul sau  activitatea fundatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b)     realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c)     urmareste alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d)     a devenit insolvabila
e)     nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare potrivit legii.

Art.26
In cazul dizolvarii fundatiei lichidatorii sunt numiti de catre instanta judecatoreasca.
Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director inceteaza.
La intrarea in functie lichidatorii efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului fundatiei. 
Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale fundatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordina datei acestora.
Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului sau al comisiei de cenzori.

Art.27
Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de a plati creditorii si daca este numerar suficient, de a transforma si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. Ei pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs .

Art.28
In cazul dizolvarii fundatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
Daca in termen de 6 luni de la lichidare, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile 
stabilite de conducerea fundatiei, ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

Art.29
Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii fundatiei.

Art.30
Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de 2 luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor la judecatorie si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.

Art.31
Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii cu aprobarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele fundatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.

Art.32
Fundatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor. Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

CAPITOLUL IX

Art.33 DISPOZITII  FINALE
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile OG26/2000 si cu reglementarile legale in vigoare.